Nalazite se:

eDražba

Elektronička dražba (eDražba) je način provedbe dijela postupka koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene. 

 

 

Iz navedene zakonske definicije bitno je razlučiti da:

  • eDražba nije zaseban postupak već je dio otvorenog, ograničenog ili pregovaračkog postupka
  • elektronički sustav eDražbe omogućuje Ponuditeljima predstavljanje novih cijena i to izmjenom na niže
    (tzv. negativna dražba) za razliku od uvriježenog poimanja dražbe kojom se iskliče veća cijena
  • po okončanju postupka eDražbe, rangiranje se odvija automatski na osnovi prethodno zadanih pravila


Vrste eDražbe

  • Jednostavna – eDražba temelji se samo na cijenama sukladno kriteriju za odabir najniže cijene
  • Složena – eDražba temelji se na cijenama i/ili novim vrijednostima dijelova ponude koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje sukladno kriteriju za odabir ekonomski najpovoljnije ponude


Završetak eDražbe

Naručitelj može definirati trenutak – datum i vrijeme završetka eDražbe, a može definirati faze dražbe i to njihovim brojebm, trajanjem te razmakom između dvije faze.
eDražba također može biti završena kada više nema dostavljenih novih cijena/vrijednosti koje ispunjavaju uvjete koji se odnose na minimalne razlike.

Neovisno o odabranoj opciji ili kombinacijama, Naručitelj obavezno u pozivu na sudjelovanje mora navesti kako se definira završetak eDražbe.

 

Pristup

eDražbi je moguće pristupiti isključivo po pozivu Naručitelja.
Ponuditelj zaprima poziv e-poštom i to najmanje dva radna dana prije početka eDražbe.
Slanjem poziva, kreira se korisnički račun koji vrijedi samo za predmetnu eDražbu.


Primijenjivost

Predmetom eDražbe ne mogu biti:

  • Ugovori o javnim uslugama i ugovori o javnim radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja i sl.
  • Dijelove ponude koji se ne mogukvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima


Upute

Upute za rad dostupne su kroz sučelje eDražbe


Informacije

Tijekom dražbe Ponuditelji se u svakoj fazi izvještavaju o svojem rangu.
Cijelo vrijeme se poštuje anonimnost ponuditelja.

 

Usluge eDražbe možete koristiti ovdje.

 


Loading...