Nalazite se:

Elektronički oglasnik javne nabave RH

e-nabava

Poštovani,
sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/2013), od 1. siječnja 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pokreće se modul elektroničke javne nabave (e-nabava).

 

E-nabava sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave.

 

Sustav je u potpunosti usklađen sa Zakonom o javnoj nabavi i Uredbom o načinu i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama te su ispunjeni svi sigurnosni zahtjevi.

 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, e-nabava sastoji se iz dva modula:

 • e-dostava
 • e-ocjena


Elektronička dostava ponuda (e-dostava)  je modul koji omogućava elektroničku dostavu zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata elektroničkim putem.

 

Modul e-dostave je namijenjen za naručitelje tako i za ponuditelje u postupkcima javne nabave te obuhvaća tri segmenta:

 • pripremu postupka (Poziva na nadmetanje) – naručitelji
 • mogućnost dostave ponuda elektroničkim putem – ponuditelji
 • javno otvaranje ponuda  – naručitelji – generiranje Zapisnika s javnog otvaranja ponuda


Ponuditelji moraju ispuniti dva preduvjeta za mogućnost elektroničke dostave ponuda. S obzirom da je elektroničku ponudu potrebno digitalno potpisati, potrebno je posjedovati:

 • Certifikat za digitalni potpis
 • Adobe Acrobat Pro ili drugi PDF čitač sa omogućenom opcijom digitalnog potpisivanja


Elektronička evaluacija ponuda (e-ocjena) modul je namijenjen isključivo naručiteljima. Nakon javnog otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.
Modul e-ocjene obuhvaća:

 • pregled i ocjena ponuda – generiranje Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • odabir ponuditelja – generiranje Odluke o odabiru


Brojne koristi i prednosti proizlaze korištenjem sustava e-nabave:

 • Dostupnost  24x7
 • Visoka razina sigurnosti
 • Automatizirani procesi
 • Jasne poslovne procedure
 • Smanjenje poslovnog rizika
 • „Online“ dokumentacija
 • Transparentnost provedbe cjelokupnog procesa elektroničke nabave
 • Konzistentnost i smanjenje operativnih pogrešaka


Korištenje usluga e-nabave za naručitelje u postupcima javne nabvave dodatna je usluga koja je na komercijalnoj osnovi (vidjeti cjenik) dok je za ponuditelje dostava elektroničkih ponuda u potpunosti besplatna.

 

 
Dokumenti vezani uz modul e-nabave:


Upute za korištenje modula e-dostave
Naručitelji

 

Ponuditelji

 

Loading...